तांत्रिक कार्यशाळा

 

                            शासन निर्णय क्र.व्हीओसी-२०१२/४३८/प्र.क्र.२०१/व्यशि-४,दि.२७.८.२०१२ (पू.व्य.अभ्यासक्रम) अंतर्गत शैक्षणिक वर्ष २०१३ - २०१४ साली विद्यालयामध्ये व्ही-२ ( मेकॅनिकल टेकनॉलॉजी ) हा अभ्यासक्रम चालू करण्यात आला. या अभ्यासक्रम अंतर्गत विद्यार्थ्यांना औद्योगिक क्षेत्राशी निगडित असणारे  इंजिनिरिंग ड्रॉईंग, वेल्डिंग, फिटिंग, कार्पेन्टरी, आधुनिक वेल्डिंग, शीट मेटल, टूर्निग या विविध विषयांचे प्रात्यक्षित ज्ञान विद्यार्थ्यांना दिले .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gallery/welding
वेल्डिंग
फिटिंग
gallery/fitting
कार्पेन्टरी
gallery/cont
शीट मेटल
gallery/sheet_met
टूर्निग
gallery/turning