संलग्नीकरण

 

 

महाराष्ट्र शासन व उप संचालक माध्यमिक विभाग पुणे

महाराष्ट्र शासन,

सहसंचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, प्रादेशिक कार्यालय, घोले रोड, पुणे-४११००५.